Gå direkt till textinnehållet

Våra tjänster

CE-märkning

Huvudsyftet med CE-märkning är att säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller grundläggande krav och normer för konsument- och användarskydd.

CE-märkning eller kravefterlevnad kan upplevas komplext och svårarbetat, oavsett om det är en produkt inom byggproduktsförordningen (CPR), eller maskin- och processanläggningar (Maskindirektivet och tryckkärl/PED, ATEX). Vi på Actas kan styra er rätt.

Vi arbetar dagligen som riskledare åt basindustrin med framför allt riskhantering och CE-märkning av anläggningar åt gruv-, pappers- och byggindustrin. Actas kan tillsammans med våra samarbetspartners hjälpa er att nå nya marknader, eller få nya maskin- och processanläggningar säkra och CE-märkta.

Riskbedömning och riskreducering: vägen till en säker anläggning

Riskbedömningar genomförs redan i konstruktionsfasen av en anläggning då förutsättningarna för en säker arbetsplats skapas och riskbedömningen följs upp och kompletteras under anläggningens anläggande, färdigställande och fortlevnad.

1. Riskbedömningen inleds med en definiering av det aktuella bedömningsområdet och dess ingående utrustningar.

2. Vid riskidentifieringen skapar vi oss en förteckning över riskmoment som måste undersökas närmare. Identifieringen underlättas och styrs upp av checklistor med kända riskkällor. Underlag för riskidentifieringen i konstruktionsfasen kan utgöras av 3D-modeller och/eller ritningar, och om anläggningen redan är i drift görs inventeringen fysiskt på plats.

3. Riskuppskattning handlar om att uppskatta allvarlighetsgrad och sannolikhet för att de identifierade riskmomenten skall inträffa, detta ger ett risktal som är ett beslutsunderlag för vårt behov av riskreducering.

4. Efter riskuppskattningen skall en riskvärdering utföras för att fastställa om riskreducering krävs. Risktalen prioriteras och beslut fattas om vi kan acceptera risken, eller om vi måste genomföra en åtgärd som reducerar risken?

5. Om risken skall reduceras tas det fram förslag på åtgärder där metoden är att risken skall främst elimineras, därefter skyddas och varnas/informeras om - dvs trestegsmetoden. Innan genomförande av åtgärd verifieras att det leder till sänkt risktal.

CE-märkningens 6 steg

Du som tillverkare är du skyldig att ta reda på om din vara ska CE-märkas eller inte. CE-märket är en symbol som fungerar som ett pass som ger fri rörlighet på EUs inre marknad.
1

Ta fram rätt direktiv

Actas hjälper dig ta fram rätt direktiv och rätt standard. Att välja fel kan kosta företaget både tid och pengar!
2

Förtydliga krav

Vi bryter ned och förtydligar vilka krav som ställs på dig och din produkt. Actas hjälper dig att nå kravnivåer oavsett om det handlar om certifiering, kontroll eller dokumentation.
3

Kontrollera din produkt

Actas samarbetar med flera ackrediterade tredjepartsorgan och kan tillsammans med dem kontrollera din produkt om så krävs.
4

Riskbedöma & testa

Vi hjälper dig att riskbedöma och testa din produkt. Vid inköp hjälper vi till med att skapa kontrollplaner och protokoll.
5

Dokumentera process

Actas hjälper dig med att dokumentera hela din produkt genom hela dess livscykel från konstruktion till skrotning, samt hjälper dig upprätta teknisk fil.
6

CE-märka din produkt

Vi hjälper dig ta fram CE-märke och EU-försäkran.

Arbetsmiljö

Actas hjälper er att identifiera de processer som behövs för att driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi hjälper er med allt från ledningssystem till att ta fram årshjul och att skapa specifika kontrolldokument.

Kontakta oss hellre för tidigt än för sent

Ett årshjul för ert systematiska arbetsmiljöarbete med planering av årets olika arbetsmiljöaktiviteter är ett bra sätt att säkerställa lagar och deras efterlevnad.

Årshjulet blir en del av planen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete, alternativt systematiskt arbetsmiljö- och likavillkorsarbete om institutionen eller motsvarande arbetar integrerat med systematiskt arbetsmiljö- och likavillkorsarbete.

Varför är arbetsmiljö så viktigt?

Låt oss hjälpa er att identifiera era behov och driva er utveckling framåt.

Lägre kostnader

Lägre kostnader med minskad sjukfrånvaro ger mindre produktionsbortfall.

Ökad lönsamhet

Ökad lönsamhet genom mindre sjukfrånvaro.

Ökad trivsel

Ökat engagemang samt ökad trivsel och effektivitet hos personal och ledning.

Starkare varumärke

Stärker ert varumärke genom satsning inom arbetsmiljö.

Arbetsmiljön på våra arbetsplatser är något som berör oss alla. Vare sig vi vill eller inte så påverkar det både våra privatliv och yrkesliv. Actas hjälper er med allt från att skapa fullständiga ledningssystem till att skapa specifika kontrolldokument.

Vi på Actas finns till för ert företag och era projekt. Oavsett om det gäller internrevision, riskreducering eller stöd till ledningsgrupper och befattningshavare. Vi hjälper er att tolka regelverk och lagar, samt att förbättra ert företags arbetsmiljöarbete. Hos Actas finns även tillgång till KMA (Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöansvariga) till både basindustri och mindre företag samt projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer!